Tamil new released books and stories download free pdf

  Kaatharaa Kalvan
  by Kalki Krishnamurthy
  • 1

  சல ஆணடகளகக மனனல தரசய லலம பகழம த ரயலவ!ல ம!டடததல ப ணம யசயத யகணடரநவதன.

  kalam badhil sollum
  by c P Hariharan
  • 14

  Everything does not happen in life as we wish in life.. Some times we have to flow against the current. More often than not, we try to be adamant ...

  ஜெனி
  by Sangesh
  • 2

   இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

  Gandhimathiyin Kadhalan
  by Kalki Krishnamurthy
  • 2

  ஸவம! இநதக கடட ககடகறகதயயனற வ ததயசமய நட கக கவணம ஸவமய ன மததல சநத ஏறபவ லடலயயனற இநத ஜ ததககத கதனறகறத. ஒர கவட, இத தவறய ரநதலம இரககலம. அபபட ஏதவத ஸவம மததல இரநதல இநதக கடட ...

  நீ தானே என் பொன் வசந்தம்
  by c P Hariharan
  • 1

  கல்லூரியில் பட்டம் பெற சேர்ந்த அன்று ரஞ்சிஜாதாவுக்கும் சேகருக்கும் மகிழ்ச்சி வானத்தில் சிறகடித்து பறந்தன. இருவரும் நல்ல ம திப்பெண்கள் பெற்றிருந்ததால் காலூரியில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அன்று தான் இருவரும் முதல் முதலாக அறிமுகமானார்கள். மொதல் சந்திப்பிலே

  கடைசி வரை கடமை...
  by BoopathyCovai
  • 1

  இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

  Bala Josiyar
  by Kalki Krishnamurthy

  ரசதத பபறற பல ஜசயம படடப ரமன ப .ஏ.யயப பறற அஜகர ஜகளவ பபடடரககலம. அவனயடய ஜசய வ ளமபரஙகயளயம பததரயககள ல பரததரககலம. படடப ரமன லல பததசல கணவன

  Idindha Kottai
  by Kalki Krishnamurthy
  • 1

  சமபததல ஒர பட ய சக தர வடடகக ன கப ய!ரநத கப த அவரட ய க நடத எனட ஒர க ளவ! க ட ள. ம ம ! இபகப ததலல ம ங ...

  roja idhaley
  by Sangesh
  • 8

  Simple love story.it was a college love story which ends with marraige .at first they love together and then they face a ego problem which make a little gap ...

  Dhandanai Yaarukku
  by Kalki Krishnamurthy
  • 1

  இரவரம ஏனக கடயவரகள. ஏனகளலம சநததஷதத றகக கன வலன. எவவளவ மக ழசச தயட அவரகள ச ரததக ககணடம த1ச க ககணடம த1க ரகள 1ரஙகள! அத லம மறநள க1ஙகல 1ணடனக. ஆதல கதகம அத கம. ...

  Role of moral science inour lives - Tamil version
  by c P Hariharan

  Today s children are tomorrow s citizens.Moral education helps schools in developing matured and responsible citizens in our society. It helps us leading a balanced,cheerful and healthy life.

  சுவரில்லாத சித்திரங்கள்
  by c P Hariharan
  • 3

  This story depicts how they struggle to live ostentatiously despite abject poverty, We can draw pictures only if there is a wall which they realize rather lately.

  ஆசையில் ஓர் கடிதம்
  by c P Hariharan
  • 1

  This is a letter to my valentine for participating in story competition for the month of February 2018.Love has been expressed in depth. It depicts how lovers struggle a ...

  அன்றும் இன்றும்
  by c P Hariharan
  • 12

                                               அன்றும் இன்றும்   மல்லிகாவின் கணவர் ஓர் தனியார் நிறுவனத்தில் தான் பணி புரிந்து வந்தார்.மல்லிகாவோ வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணி  வந்தாள் . அவங்களுக்கு இரண்டு பசங்கள்  இருதார்கள். தட்டி முட்டி மாத செலவுகளை எப்படி எப்படி

  Governor Vandi
  by Kalki Krishnamurthy
  • 1

  மறந ள தப வள. தல ய ர மததவன பபணச த பணய ரம சடவதறக க ம வ அலரததக பக ணடரநத ள.

  வேலையில்லா பட்டதாரி (Tamil)
  by c P Hariharan
  • 3

  பட்டாபிராமன் பட்ட படிப்பை முடித்திருந்தான். ஆடாத மேடை இல்லை, போடாத வேஷம் இல்லை என்ற போல் அவன் பெறாத பட்டமும் இல்லை, படிக்காத படிப்பும் இல்லை. ஆனால் வேலை மட்டும் கிடைக்க அவனுக்கு கொடுப்பினை இல்லாமல் போய் ...

  Banker Vinayagarao
  by Kalki Krishnamurthy
  • 1

  மதற கடச நநரம : கல ஒனபத மண. இடம : மயபபர, பதம வசம பஙகளவல மனபறதத ஹல. பததரஙகள : வநயகரவ, எம.எல.ச., அவரலடய மகன கஙகதரன யவர சஙகத ததணடரகள.

  Athithi Devo Bhava (Tamil Version)
  by c P Hariharan
  • 25

  Each of us craves for going as a guest sometimes just for a change from otherwise humdrum monotonous routine. we can think of going as a guest only if ...

  வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி
  by c P Hariharan
  • 15

  This is a Tamil motivational story.We think that we only have problems in life. But, in reality everybody is undergoing one problem or the other. But apparently,we are unaware ...

  Bavani BABL
  by Kalki Krishnamurthy
  • 2

  பபயகளல எலலம பபரய பபயயய ச ரஷடததவனகக ஒர பரச பகடபபதயரநதல, அநதப பரச நரடசசபய1யக ஈசவரயனததன சசரம. அத வஷயதத ல பகவனடன சபடட சபடவதறக யரலம மடயத - இமமதர பசலலகறரகள சவதநதகள.

  Imayamalai Engal Malai
  by Kalki Krishnamurthy

  பத டல ய ல இநத ய சரகக ரன க ரய யம ஒர ப ரய சமதத ரம. அநதச சமதத ரதத ல ஒர ப ரய த ம ஙக ம ப னறவர ஸயகஞச ...

  Mella Thiranthathu Kathavu
  by c P Hariharan

  This story indicates that lessons of life are totally different from what we learned form schools and colleges.A little patience we show makes a lot of difference in life. ...

  I Jeni
  by Sangesh
  • 28

   இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

  Ejamaana Visuvaasam
  by Kalki Krishnamurthy
  • 3

  இநதயவவயம, உலகதவதயமம ஒர கலககக கலகக வடகம ன எனற சசலலக சகணட ஸர. ஸடம+ரட கரபஸ தவ இநதயவகக வநத லலவ வநத, அவர சசனன+டமய ஒர கலககக கலககவடடச மசறவ வரப பசக சகணட தரம+ப ம+ன ...

  Innovation - An inevitable tool for survival - Tam
  by c P Hariharan
  • 2

  in the backdrop of cut throat competitions, continuous innovation is quintessential for our very survival.Those who do not innovate lag behind and ultimately perish. We need to innovate to ...

  ஒற்றன்
  by BoopathyCovai

  ஒற்றன் :- இந்த குறு நாவல் என்னுடைய முதல் முயற்சி . கிரைம் நாவல் ராஜேஷ் குமாரின் தீவிர ரசிகன் நான் . சாதாரண கடத்தல் சம்பந்தமாக , சற்று வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களுடன் பயணிக்கும் , இந்த நாவல் உங்களுக்கு ...

  அரசர பஞச யதத
  by Kalki Krishnamurthy
  • 8

  அமரதததன த ய ர உயர வ ழநதபப த சநதரக ச சல சமயம அரசரகக வரவ ன. சல சமயம அமரதம பசமஙகலததறகப பப வ ள. அபபப தரநபத அமரததடதச சநதரக சனககக கக டபபத கப பபச வநத ...

  திருப்பம்
  by c P Hariharan
  • 18

  திருப்பம் பரிமளா அப்போது  தான் பத்தாவது முடித்திருந்தாள். அந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூட படிப்பு முடித்தாலே மிக பெரிய விஷையம். அவள் மிக்க மகிழ்ச்சியில் இருந்தாள் பால்வடியும் முகம், மயிலழகு, அன்ன நடை.  இளமை ஊஞ்சல் ஆடும் பர்வம் அவள் உதட்டில் ...

  நிறம் மாறும் உறவுகள் (Niram maarum uravugal)
  by c P Hariharan
  • 2

  Niram Maarum Uravugal is touching inspirational story in Tamil. I have won the national competition on aspirational story in this title. It s worth reading as we learn ...

  Governor Vijayam
  by Kalki Krishnamurthy

  ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர மதத யன பஜனம ஆன னனர, வழககமபல சயவ நறகல யல டததக சகணட தத ரகககயப ரததப பரடடனர. தகலபபகக மடடம ரததக சகணப0 பன அவர, சயககயறறத பதககம கவரனர ...