Gandhimathiyin Kadhalan
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 156

ஸவம! இநதக கடட ககடகறகதயயனற வ ததயசமய நட கக கவணம ஸவமய ன மததல சநத ஏறபவ லடலயயனற இநத ஜ ததககத கதனறகறத. ஒர கவட, இத தவறய ரநதலம இரககலம. அபபட ஏதவத ஸவம மததல இரநதல இநதக கடட ...

Governor Vandi
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 81

மறந ள தப வள. தல ய ர மததவன பபணச த பணய ரம சடவதறக க ம வ அலரததக பக ணடரநத ள.

Chinnathambiyum Thirudargalum
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 77

ஒர ஊரல சனனததமப எனற ஒர வலபன இரநதன. அவன ஏழ! தகபபன லலதவன. ஒரநள அவன பணம சமபததத வரவதறககப படடணததககப பறபபடடன

முடியாத தொடக்கம் - 1
மூலமாக Sangesh
 • 61

It was a crime thriller story.It portrays the unexpected kidnap, murder. sathya was the main reason for this kidnap murder who was the senior student in college. she face ...

kalam badhil sollum
மூலமாக c P Hariharan
 • 54

Everything does not happen in life as we wish in life.. Some times we have to flow against the current. More often than not, we try to be adamant ...

Happiness quotient - Tamil Version
மூலமாக c P Hariharan
 • 34

Each of us craves for happiness. Happiness as transient as rainbow. Happiness comes from within. If we expect happiness from outside we can never get it.

ஜெனி
மூலமாக Sangesh
 • 114

 இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

Bavani BABL
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 34

பபயகளல எலலம பபரய பபயயய ச ரஷடததவனகக ஒர பரச பகடபபதயரநதல, அநதப பரச நரடசசபய1யக ஈசவரயனததன சசரம. அத வஷயதத ல பகவனடன சபடட சபடவதறக யரலம மடயத - இமமதர பசலலகறரகள சவதநதகள.

ஒற்றன்
மூலமாக BoopathyCovai
 • 40

ஒற்றன் :- இந்த குறு நாவல் என்னுடைய முதல் முயற்சி . கிரைம் நாவல் ராஜேஷ் குமாரின் தீவிர ரசிகன் நான் . சாதாரண கடத்தல் சம்பந்தமாக , சற்று வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களுடன் பயணிக்கும் , இந்த நாவல் உங்களுக்கு ...

Kaatharaa Kalvan
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 49

சல ஆணடகளகக மனனல தரசய லலம பகழம த ரயலவ!ல ம!டடததல ப ணம யசயத யகணடரநவதன.

Mamiyarin Technique
மூலமாக c P Hariharan
 • 32

This story depicts how the time takes revenge with us. Winds never blow in the same direction. Life is full of vicissitudes. We do not understand that. Rather we ...

வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி
மூலமாக c P Hariharan
 • 53

This is a Tamil motivational story.We think that we only have problems in life. But, in reality everybody is undergoing one problem or the other. But apparently,we are unaware ...

Amara Vaazhvu
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 35

பரம. வல ரநத த. யந. டடறகத த ரமப வநத பறக என உளளம அரமத இழநத அரலபபணடரநதத. ஓரடதத ல ந ரலய. க இரபபத ச. தத யம லல. மல பப. யறற. என மப. ...

நிறம் மாறும் உறவுகள் (Niram maarum uravugal)
மூலமாக c P Hariharan
 • 44

Niram Maarum Uravugal is touching inspirational story in Tamil. I have won the national competition on aspirational story in this title. It s worth reading as we learn ...

பிற்பகல் விளையும் ......
மூலமாக BoopathyCovai
 • 45

இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

Dhandanai Yaarukku
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 25

இரவரம ஏனக கடயவரகள. ஏனகளலம சநததஷதத றகக கன வலன. எவவளவ மக ழசச தயட அவரகள ச ரததக ககணடம த1ச க ககணடம த1க ரகள 1ரஙகள! அத லம மறநள க1ஙகல 1ணடனக. ஆதல கதகம அத கம. ...

I Jeni
மூலமாக Sangesh
 • 64

 இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

ஆசையில் ஓர் கடிதம்
மூலமாக c P Hariharan
 • 47

This is a letter to my valentine for participating in story competition for the month of February 2018.Love has been expressed in depth. It depicts how lovers struggle a ...

Governor Vijayam
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 24

ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர மதத யன பஜனம ஆன னனர, வழககமபல சயவ நறகல யல டததக சகணட தத ரகககயப ரததப பரடடனர. தகலபபகக மடடம ரததக சகணப0 பன அவர, சயககயறறத பதககம கவரனர ...

மெல்லிடை வருடல்
மூலமாக Prasanna Ranadheeran Pugazhendhi
 • 37

“காதலிக்கிறேன்! உன்ன காதலிக்கிறேன்! ம்ஹும், எப்படி சொல்லலாம்” கண்ணாடி முன் நின்று தனக்கு தானே பேசி கொண்டிருந்தான் இனியன். “கவிதையா ஒரு லெட்டர் எழுதி கையில கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துருவோமோ ச்ச தப்பு எதாவது சொல்லிட்டு தான் கொடுக்கனும்” என ...

Ejamaana Visuvaasam
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 27

இநதயவவயம, உலகதவதயமம ஒர கலககக கலகக வடகம ன எனற சசலலக சகணட ஸர. ஸடம+ரட கரபஸ தவ இநதயவகக வநத லலவ வநத, அவர சசனன+டமய ஒர கலககக கலககவடடச மசறவ வரப பசக சகணட தரம+ப ம+ன ...

வேலைக்காரி
மூலமாக c P Hariharan
 • 27

                                        வேலைக்காரி திவ்யாவும்  வித்யாவும் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்றில் பக்கத்து வீடுகளில் தான் குடியிருந்தார்கள். அவர்கள் கணவர்களுக்கு  நல்ல வேலை  இருந்ததால் இருவரும் வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணி வ

Declining human values - Tamil version
மூலமாக c P Hariharan
 • 24

Human values seem to be extinct. We have to be totally self reliant. We are living in a mutually exclusive society. We just do not care anybody in our ...

சுவரில்லாத சித்திரங்கள்
மூலமாக c P Hariharan
 • 95

This story depicts how they struggle to live ostentatiously despite abject poverty, We can draw pictures only if there is a wall which they realize rather lately.

அரசர பஞச யதத
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 26

அமரதததன த ய ர உயர வ ழநதபப த சநதரக ச சல சமயம அரசரகக வரவ ன. சல சமயம அமரதம பசமஙகலததறகப பப வ ள. அபபப தரநபத அமரததடதச சநதரக சனககக கக டபபத கப பபச வநத ...

தப்புத் தாளங்கள்
மூலமாக c P Hariharan
 • 15

This story depicts repercussions of little carelessness on the part of parents in grooming children. When we postpone things for tomorrow many obsatcles come in between beyond our contemplation.

Athithi Devo Bhava (Tamil Version)
மூலமாக c P Hariharan
 • 37

Each of us craves for going as a guest sometimes just for a change from otherwise humdrum monotonous routine. we can think of going as a guest only if ...

புவனா ஓர் கேள்விக்குறி
மூலமாக c P Hariharan
 • 176

This story in Tamil is about how a teenage girl get trapped in affair and repent later on like anything. The character in this story is only average as regards ...

roja idhaley
மூலமாக Sangesh
 • 30

Simple love story.it was a college love story which ends with marraige .at first they love together and then they face a ego problem which make a little gap ...

திருப்பம்
மூலமாக c P Hariharan
 • 28

திருப்பம் பரிமளா அப்போது  தான் பத்தாவது முடித்திருந்தாள். அந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூட படிப்பு முடித்தாலே மிக பெரிய விஷையம். அவள் மிக்க மகிழ்ச்சியில் இருந்தாள் பால்வடியும் முகம், மயிலழகு, அன்ன நடை.  இளமை ஊஞ்சல் ஆடும் பர்வம் அவள் உதட்டில் ...

Govindanum Veerappanum
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 10

க வநதனம வ ரபபனம க வநதனம, வ ரபபனம அணட வ டடகரரள. வழகட நடடயல ஏறககடறய இரவரம ஒதத ரநத ரள.

Deiva Yaanai
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 15

ய நணபர தவறறன__ பககக கன ஓமககடட ம__யரம நனம ஒர நள க றகன#ய ல உடகரநத பபசகதகணடரநபம. மதவ __கக இயககதனப பறறப பபசச வநத. இரககடடம ந4ஙகள ஒர க__தல ச#யக கன

Struggle for survival - Tamil
மூலமாக c P Hariharan
 • 16

With burgeoning population our very survival remains a great threat unless we stand out in the crowd. As Darwin puts it only the fittest can survive.We have to keep ...

Thai thanthayarin thavippu - Tamil
மூலமாக c P Hariharan
 • 14

A touching story really worth reading. Instead of laughing at others we should learn from others life experiences.

Mella Thiranthathu Kathavu
மூலமாக c P Hariharan
 • 22

This story indicates that lessons of life are totally different from what we learned form schools and colleges.A little patience we show makes a lot of difference in life. ...

Arunachalathin Aluval
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 13

இத ஒர கதத. இநதச சசயத த ஆரமபதத லலல நன வறபறதத ச சசலலமற லபனல, ஒர லவத( இதத ஒர கடடதர எனல,, ப-ரசஙகம எனல, ந தனததக சகளவ1ரகள. மறல,ர அபமம உணட. இத ல வரம சமபவம உணதமகலவ நடநதத எனற எணண-வ-டலம. அவவ(வ ந ஜம லபல ...

Impact of IT - Tamil version
மூலமாக c P Hariharan
 • 16

Nowadays, we witness countless educated unemployed. Those who do not know computers are considered to be illiterates. They are being relegated to the oblivion. In order to learn computers, ...

Engal Oor Sangeetha Poatti
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 12

பகடடர சஙகத_ய எனற பகடடக ககணப, க ல_ சநதரமய ர வ ஜ ம கசயதர. அவர வ ஜ மகம வ ஷ தயத ஜவவத க ட அயர ழ_யககக மனனபம கதரவ தத ...

அன்றும் இன்றும்
மூலமாக c P Hariharan
 • 18

                                             அன்றும் இன்றும்   மல்லிகாவின் கணவர் ஓர் தனியார் நிறுவனத்தில் தான் பணி புரிந்து வந்தார்.மல்லிகாவோ வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணி  வந்தாள் . அவங்களுக்கு இரண்டு பசங்கள்  இருதார்கள். தட்டி முட்டி மாத செலவுகளை எப்படி எப்படி

ஆவினம்குடி ஓரத்திலே - 2
மூலமாக c P Hariharan
 • 12

திரும்பவும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவர்கள் கிராமத்தில் வரலானார். இப்போது தானே வந்திட்டு போனார்கள். திரும்பவும் எதற்க்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்று எல்லோரும் அதிர்ந்து போனார்கள் அப்போது தான் புரிந்தது இந்த தடவை அவர்கள் எதுவும் கேட்டு வாங்கி ...

Banker Vinayagarao
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 17

மதற கடச நநரம : கல ஒனபத மண. இடம : மயபபர, பதம வசம பஙகளவல மனபறதத ஹல. பததரஙகள : வநயகரவ, எம.எல.ச., அவரலடய மகன கஙகதரன யவர சஙகத ததணடரகள.

Kaarirulil Oru Minnal
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 26

ஆ மப ககமபபத, என கர ர ந ஙகள நமபவ ரகபள எனற சநப கம உணடக றத.

Idhu Enna Sorgam
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 8

ர வபகதர வய கரப த ஸதரகள மகநத வய கலததடன பப யக சக ணடரநத ர. அவரடடய கணகள அஙகமஙகம ஆவலடன ப. ககன.

Cinema Kadhai
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 7

ஙகம! அத அபப வரகறர, பர! எனறன ரம. மஞசத ப பரத ல தகபம வரபபத இரகதக எனறள ஙகம. க(த) படர எனற க தவச சத த ...

Jameendar Magan
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 11

ச லர பறககம பபபத ரகயல பபனரப பட ததக ககணட எழதத ள யப பறகக றரகள. சலர மயறச கசயத எழதத ள க றரகள.

Bala Josiyar
மூலமாக Kalki Krishnamurthy
 • 12

ரசதத பபறற பல ஜசயம படடப ரமன ப .ஏ.யயப பறற அஜகர ஜகளவ பபடடரககலம. அவனயடய ஜசய வ ளமபரஙகயளயம பததரயககள ல பரததரககலம. படடப ரமன லல பததசல கணவன

வேலையில்லா பட்டதாரி (Tamil)
மூலமாக c P Hariharan
 • 17

பட்டாபிராமன் பட்ட படிப்பை முடித்திருந்தான். ஆடாத மேடை இல்லை, போடாத வேஷம் இல்லை என்ற போல் அவன் பெறாத பட்டமும் இல்லை, படிக்காத படிப்பும் இல்லை. ஆனால் வேலை மட்டும் கிடைக்க அவனுக்கு கொடுப்பினை இல்லாமல் போய் ...

கடைசி வரை கடமை...
மூலமாக BoopathyCovai
 • 9

இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

நீ தானே என் பொன் வசந்தம்
மூலமாக c P Hariharan
 • 11

கல்லூரியில் பட்டம் பெற சேர்ந்த அன்று ரஞ்சிஜாதாவுக்கும் சேகருக்கும் மகிழ்ச்சி வானத்தில் சிறகடித்து பறந்தன. இருவரும் நல்ல ம திப்பெண்கள் பெற்றிருந்ததால் காலூரியில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அன்று தான் இருவரும் முதல் முதலாக அறிமுகமானார்கள். மொதல் சந்திப்பிலே